Υγρό καθαρισμού χεριών

Κρεμοσάπουνο

Υγρό καθαρισμού χεριών

Υγρό σαπούνι χεριών

Χαρακτηριστικά

Υγρό σαπούνι χεριών με ευχάριστο άρωμα λουλουδιών και γλυκερίνη για απαλή αίσθηση στο δέρμα. Διαθέτει ισχυρή καθαριστική δράση και περιέχει ουσίες που δεν προκαλούν ερεθισμό στα χέρια του χρήστη.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία Προϊόν έτοιμο για χρήση.
  • Εμφάνιση: Ροζ ή Λευκό
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 7.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 4 x 4 lt
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Sodium laureth sulphate, CocamidopropylBetaine, glycerin, Parfum, 2-methyl-2H -isothiazol-3-one

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102   Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337 + P313   Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εφαρμογή

Υγρό καθαρισμού χεριών

Καθαρισμός Χεριών: Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα σε βρεγμένα χέρια.

Τρίψτε σχολαστικά και ξεβγάλετε με καθαρό νερό.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)