Παχύρευστο χλώριο

Παχύρευστο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

Παχύρευστο χλώριο

Παχύρευστο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

Χαρακτηριστικά

Διατηρεί την τουαλέτα καθαρή, ενώ αποτρέπει τον σχηματισμό αλάτων.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 10 - 30 ml / lt νερού ή αυτούσιου.
  • Εμφάνιση: Διάφανο
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 12.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 4 x 4 lt και σε δοχεία των 10 lt.
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, sodium hypochlorite, C14 amineoxide

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
EUH206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα
προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο)

Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια
/ατμούς/εκνεφώματα
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα
/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. 
Ξεπλύνετε  το δέρμα με νερό/στο ντους
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν  υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε  τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P309 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:
Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους
τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Εφαρμογή

Παχύρευστο χλώριο

Δάπεδα και επιφάνειες: Διαλύστε προϊόν 10-30 ml/lt νερού. Σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια με υγρό πανί.

Λεκάνη τουαλέτας: Χρησιμοποιείστε αυτούσιο το προϊόν στην λεκάνη της τουαλέτας και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά. Τρίψτε με σκληρή
βούρτσα τουαλέτας και τραβήξτε το καζανάκι

Νεροχύτες: Ρίξτε στα σιφόνια και την υπερχείλιση, αφήστε για 5 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)